واکاوی جنایت عاشق پیشگان جوان

 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
 
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
قتل،خونریزی و جنایت به دلیل وابستگی و یا عشق به جنس مخالف،از نمونه اخباری است که هر از چند گاهی به همراه تصاویر تیره و تار شده جوان یا نوجوانی بر صفحه حوادثِ جراید و خبرگزاری های نقش می بندد،واقعیتی تلخ که در ذیل این گزارش مورد بحث و واکاوی قرار می گیرد.
 
عشق‌هایی که به قتل و خونریزی منتهی می‌شود/ واکاوی جنایت عاشق پیشگان جوانبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،قتل،جنایت و خونریزی با توجیه عشق،شیفتگی و وابستگی مجنون وار به طرف مقابل از واقعیت های تلخی است که هر از چند گاهی اخباری در این خصوص در صفحه حوادث جراید و خبرگزاری های نقش می بندد.
 
جوان و نوجوانی که به زعم خویش،شیفتگی دیوانه وار،آن را به سمت جنایت سوق داده است،کاردها و تیزی هایی که قلب و جگر را می دَرَد و گاه تعداد ضربات آن به میزانی می رسد که به روشنی خشم و عصبانیت در پشت پرده آن هویدا است.
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
جنایت ,گزارش ,باشگاه خبرنگاران