لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95  

لیست قرعه کشی حساب های ویژه بانک کشاورزی دیماه 95

 خبرهای بانکی- مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی بانک کشاورزی روز چهارشنبه 15 دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور نماینده بانک مرکزی ، روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  29461 نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ویژه کشاورزی سال 95

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1